Dark

Light

Dark

Light

Scroll to top
Poslovnica I
Bihaćka 2a/IV, 21000 Split,
auto-skola-hajduk@st.t-com.hr
Tel.: 021 321 521
Poslovnica II
Poljička cesta 28b, 21000 Split,
autoskolahajduk@gmail.com
Tel.: 021 219 500

Prometni propisi

prometni propisi

BRZINA KRETANJA VOZILA

1.Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoći pometa tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravovremeno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat.

Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 50 km na sat, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, na cesti u naselju čiji prometno – tehnički i sigurnosni elementi to omogućuju (npr. Pješački pothodnici i nadhodnici, upravljanje na raskrižjima s uređajima za davanje znakova s prometnim svjetlima i sl.) mora se prometnim znakom dopustit kretanje vozilom i brzinom većom od 50 km na sat, a najviše do 80 km na sat.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn ili zatvorom do 60 dana i tri negativna prekršajna bodakaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najaviše:

130 km na sat na autocestama

110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti

90 km na sat na ostalim cestama

PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

(1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti 

vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog
smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim
prometnim znakom nije drukčije određeno.

(3) Iznimno od odredaba 1. i 2., na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po
tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim
ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

(4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s
prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

(5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije
prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste
bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

(6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika
kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u
istom ili suprotnom smjeru.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi
suprotno ovim odredbama.
REDOSLIJED POSTUPANJA NA RASKRIŽJU

1. OVLAŠTENA OSOBA

2. PROMETNA SVJETLA

3. PROMETNI ZNAKOVI

4. PROMETNA PRAVILA O PROPUŠTANJU VOZILA I PREDNOSTI PROLASKA

Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:

1. prometni znakovi, i to:

– ZNAKOVI OPASNOSTI
– ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
– ZNAKOVI OBAVIJESTI
– ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA
– DOPUNSKE PLOČE
– PROMJENJIVI PROMETNI ZNAKOVI

2. prometna svjetla i svjetlosne oznake;

3. oznake na kolniku i drugim površinama;

4. prometna oprema cesta, i to:

– oprema za označivanje ruba kolnika;
– oprema za označivanje vrha prometnog otoka;
– oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštećenja kolnika;
– svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika;
– oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika;
– branici i polubranici;
– prometna zrcala;
– zaštitne odbojne ograde;
– ograde protiv zasljepljivanja;
– zaštitne žičane ograde;
– pješačke ograde;
– ublaživači udara;
– oznake za ručno upravljanje prometom;

5. signalizacija i oprema za smirivanje prometa;

6. turistička i ostala signalizacija propisana je posebnim propisima.

Prometne znakovi možete pogledati OVDJE

Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:

PREDNOST NA RASKRIŽJU

1.) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustit vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

2.) Vozač vozila koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera , zadržava smjer svog kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

3.) Iznimno, od odredaba stavka1. i 2. ovog članka na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

4.) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

5.) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

6.) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

Ako vozač ne poštuje pravila prednosti prolaska na raskrižju kazna je 2000 kn i tri negativna prekršajna boda.

PROMET NA RASKRIŽJU

Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. Vozač je dužan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.

PROMETNA SVJETLA

Na raskrižju i drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:

crveno svjetlo – zabranu prolaska
zeleno svjetlo – slobodan prolazak
žuto svjetlo – upaljeno samostalno,

znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti

Žuto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom

označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom
Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez
Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla

Nezaustavljanje vozača motornog vozila ako je upaljeno crveno svjetlo kažnjava se od 2000 kn do 5000 kn i sa dva negativna prekršajna boda.

OBVEZE VOZAČA PREMA PJEŠACIMA

Ako se prometom na obilježenome pješačkom prijelazu upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan svoje vozilo zaustaviti ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.

Ako se obilježeni pješački prijelaz nalazi na ulazu na bočnu cestu, vozač koji skreće na tu cestu dužan je kretati se smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz, a prema potrebi i zaustaviti svoje vozilo radi propuštanja pješaka.

Ako se na obilježenome pješačkom prijelazu prometom ne upravlja uređajima za davanje prometnih svjetala ni znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti svoje vozilo da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz.

Ako su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom, vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek stupaju na pješački prijelaz.

U slučaju kolnika s dvije ili više prometnih traka za promet u istom smjeru, zabranjeno je prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pješačkog prijelaza da bi propustilo pješake.

Vozač koji skreće na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz dužan je skretati smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolnik.

Vozač ne smije vozilom presijecati kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom.

Vozač je dužan obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolniku ili stupaju na kolnik.

Kad prilazi obilježenome pješačkom prijelazu, vozač mora upravljati vozilom s osobitim oprezom i voziti takvom brzinom da, u slučaju potrebe, može pravodobno zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza.

Na dijelu ceste po kojem se kreću djeca, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe ili su postavljeni prometni znakovi o sudjelovanju tih osoba u prometu, vozač je dužan voziti s osobitim oprezom, takvom brzinom da vozilo može pravodobno zaustaviti u slučaju potrebe.

Slijepe osobe, kad samostalno sudjeluju u prometu, trebaju nositi bijeli štap ili koristiti psa vodiča kao znak raspoznavanja..

Vozač je dužan obratiti osobitu pažnju na slijepe osobe.

ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Zaustavljanje je prekid vožnje do tri minute a parkiranje duže od tri minute (osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom). Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

Na cesti, na mjestu, odnosno na prostoru namijenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila, te na posebno uređenoj prometnoj površini namijenjenoj za kretanje pješaka, ne smiju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (neregistrirana i sl.) ili priključna vozila koja se u prometu koriste samo povremeno (lake i kamp prikolice i sl.), a ni drugi predmeti kojima se ometa tok prometa ili ugrožava okoliš.

VOZAČ NE SMIJE ZAUSTAVITI ILI PARKIRATI VOZILO:

Na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika

Na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini

Na željezničkim ili tramvajski prugama i u blizini tih pruga ako se time sprečavaju promet vozila koja se kreću po tračnicama

Na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika

U tunelima, na mostovima u podvožnjacima i na nadvožnjacima te na udaljenosti manjoj od 15 m od mosta, tunela, podvožnjaka i nadvožnjaka

Na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti

Na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolnika ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno od suprotnog ruba kolnika – manja od 4 metra

Na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima

Na biciklističkoj stazi, odnosno traci

Na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom

Na nogostupu

Ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima

Na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

ZAUSTAVLJANJE JE DOPUŠTENO

ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.

VOZAČ NE SMIJE PARKIRATI VOZILO

Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke i tramvajske pruge u istoj razini, i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza

Na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza putnika

Na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu

Vozač koji zaustavi ili parkira vozilo tamo gdje je to prometnim pravilom ili znakom zabranjeno bit će kažnjen s 300kn, a ako to učini na mjestu koje je rezervirano za osobe s invaliditetom kazna je 700kn.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram